Home / วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ


โครงการ Nation Bike‬ Thailand 2018 ชวนปั่นทั่วไทยปี 5

หลักการและเหตุผล

          การขับขี่จักรยานในประเทศไทยนั้นกำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นตลอดเวลา จะเห็นได้จากจำนวนนักปั่นและ ชมรมจักรยานต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี การปั่นจักรยานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งการปั่นจักรยานยังเป็นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จุดประกายและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประชาชนหรือผู้ที่พบเห็นทั่วไปจะได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

          บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ Nation TV ช่อง 22 ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพกิจกรรมการปั่นจักรยานที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงค์ชีวิตประชาชน ชุมชน ในปัจจุบัน ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆ ปี ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยเป็นกิจกรรมที่ทุกคนและทุกส่วนสามารถร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

           ในปี 2561 นี้ เนชั่น ทีวี จึงมีแนวความคิดในการสร้างเครือข่ายนักปั่นหน้าใหม่ และผลักดัน Bike Lane สู่สาธารณะร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงจุดต่างๆ ให้ความปลอดภัยผู้ขับขี่ ตลอดจนที่จอดรถจักรยานที่สะดวกและปลอดภัย ร่วมถึงรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชน ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน ร่วมกับ ชุมชนทุกภาคส่วน อาทิ ชุมชนเมือง ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อให้กิจกรรมนี้ได้ช่วยเหลือแบ่งปันสู่สังคม และส่งเสริมการใช้จักรยานในชุมชน รวมถึงเป็นการสนับสนุนภาคประชาชนให้สามารถปั่นจักรยานได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎ กติกา ในการปั่น

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้ปั่นเพื่อสุขภาพ เชิงท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี
2. เพิ่มศักยภาพนักปั่นให้มีความแข็งแกร่ง และ นำความสามารถมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สร้างเครือข่ายจักรยาน นำวิธีการ และ สิ่งที่เรียนรู้จากเครือข่ายมาพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการขับขี่ปลอดภัย และ ถูกต้อง
4. เพิ่มความท้าทาย และ การพัฒนาตนเองไปสู่ การปั่นระยะไกล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

  • มกราคม – ธันวาคม 2561

เป้าหมาย

  • จำนวนผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน จำนวน 1000 คน

สถานที่จัดงาน

  • ภายในเขตเทศบาลของจังหวัด หรือ พื้นที่เหมาะสม

การดำเนินการ

  • 1. จัดกิจกรรมปั่นจักรยานทั้งหมด 6 จังหวัด
         - ประเภทปั่นจักรยานรณรงค์ เส้นทางปั่น ระยะทางปั่นไม่เกิน 50 กิโลเมตร ค่าเสื้อปั่นจักรยาน 300 บาท /คน
  • 2. ผู้ร่วมปั่น สมัครผ่าน www. nationbikethailand.com หรือ สมัครพร้อมจ่ายเงินค่าเสื้อปั่นจักรยาน ได้ที่หน้างาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ปลูกจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกับช่วยลดมลพิษ
- สร้างจิตสำนึกในการแบ่งปัน มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม
- ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ และการออกกำลังกาย
- เสริมสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในจังหวัด

ท่านที่ลงสมัครผ่าน nationbikethailand.com จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆดังนี้

- สิทธิในการคุ้มครองผ่านประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่ทางเนชั่นได้ทำไว้ให้
- สิทธิในการได้รับเสื้อเป็นที่ระลึกงานปั่นจักรยานจากทางเนชั่น (จำนวนตามผู้สมัคร)
- สิทธิในการรับรางวัลพิเศษจากกิจกรรมภายในงาน

ติดตามข่าวสารกิจรรม Nation Bike‬ Thailand 2018 ชวนปั่นทั่วไทยปี 5 ผ่านทาง Facebook Fanpage : Nation Bike thailand