Home / วัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการ


โครงการ Nation Bike Thailand 2019 เนชั่น ชวนปั่นทั่วไทย

หลักการและเหตุผล

          การขี่จักรยานในประเทศไทยได้รับความนิยมแพร่หลายสูงขึ้นตลอดเวลา จะเห็นได้จากจำนวนนักปั่นและ ชมรมต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้มีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งการปั่นจักรยานยังเป็นการลดการใช้พลังงานน้ำมัน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

          กิจกรรมปั่นจักรยานจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาพื้นที่สีเขียวใน จังหวัดต่างๆ ในรูปแบบใหม่โดยใช้จักรยานและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน เนื่องจากจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000-1,200 คน โดยเส้นทางการปั่นจักรยานจะผ่านไปตามชุมชน เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม

          บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ เนชั่นทีวี ช่อง 22 ยังคงเล็งเห็นถึงศักยภาพกิจกรรมการปั่นจักรยานที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตประชาชน ชุมชน ในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆปีทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

          เนชั่น ทีวี ยังคงดำเนินกิจกรรมและสร้างเครือข่ายนักปั่นหน้าใหม่ และผลักดัน Bike Lane สู่สาธารณชนร่วมกับรัฐและภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ร่วมถึงให้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชนผ่านกิจกรรมจักรยาน นอกจากนี้กิจกรรมปั่นจักรยานนี้ยังได้ช่วยเหลือ แบ่งปันสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็น การช่วยเหลือด้านการศึกษา การแพทย์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัด
2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
3. เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
4. เพื่อการระดมทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ขาดแคลน
5. เพื่อเป็นการรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อช่วยลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการใช้ถนนร่วมกัน ระหว่างจักรยาน รถยนต์ และคนเดินถนน

เป้าหมาย

  • ประชาชนทั่วไป นักปั่นจักรยาน

รูปแบบการดำเนินการ

จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ระยะใกล้ รับจำนวน 1,000 คน ระยะทางไม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร จำกัดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. ปั่นตามเส้นทางในพื้นที่การควบคุมดูแลของจังหวัด แวะจุด Landmark สำคัญของจังหวัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกันอุบัติเหตุ เสื้อปั่น และพร้อมอาหาร, น้ำดื่ม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่แพร่หลาย
- ประชาชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันและเพื่อการออกกำลังกาย
- ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจากการปั่นจักรยานเป็นประจำ
- เศรษฐกิจในชุมชนของจังหวัดดีขึ้น

ติดตามข่าวสารกิจรรม Nation Bike‬ Thailand เนชั่น ชวนปั่นทั่วไทย ผ่านทาง Facebook Fanpage : Nation Bike thailand